Knihkupectví KNIHY.magic-shop.cz odborné knihy, naučné knihy

beletrie, učebnice, slovníky, knihy pro děti až seniory, knihy pro začátečníka i profesionála

REKLAMAÈNÍ ØÁD

Reklamaèní øád

Všeobecná ustanovení

1. Pro úèely tohoto Reklamaèního øádu se rozumí (nevyplývá-li z kontextu jinak):

a) Prodávající: Josef Zahradník se sídlem Žižkova 7, 692 01 Mikulov,
IÈO : 75707438. DIÈ : plátce dph

b) Kupující: Fyzická osoba, právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby prodávajícího.

c) Dealer: Kupující, který nakupuje výrobky prodávajícího za úèelem dalšího prodeje.

2. Reklamaèní øád je dokument vymezující základní záruèní podmínky a pravidla pro reklamace služeb a zboží dodaných prodávajícím. Dále vymezuje vztahy a pravidla pøi záruce.

3. Reklamaèní øád respektuje platné zákony Èeské republiky, zejména pak Obchodní zákoník, Obèanský zákoník, Zákon na ochranu spotøebitele a Zákon o ochranì.

4. Reklamaèní øád je nedílnou souèástí pøi provedení objednávky kupujícího, který skuteènost, že jej obdržel, byl s ním seznámen a souhlasí s ním, stvrzuje svým podpisem. Každou další závaznou objednávkou, by? je podána telefonicky, elektronickou nebo jinou cestou, stvrzuje kupující souhlas s Reklamaèním øádem prodávajícího a to i tehdy, není-li souhlas v daném pøípadì doložen písemnì.

5. Reklamaèní øád v této podobì je platný pro všechny obchodní pøípady, pokud nejsou smluvnì ujednány jiné záruèní i pozáruèní podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadøazeny tomuto øádu. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v pøípadì, že je doložitelná v písemné formì a je stvrzena podpisy osob oprávnìných za prodávajícího a kupujícího jednat.

Záruèní podmínky

1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na nìj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

2. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdøíve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištìné vady oznámit ihned prodávajícímu. Jestliže tak neuèiní, mùže uplatnit nároky z vad zjištìných pøi této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mìlo zboží již v dobì pøechodu nebezpeèí škody na zboží.

3. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkèní vady, vady vzniklé pøi výrobì, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

4. V pøípadì, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradnì na fyzickou èitelnost médií. Okamžikem odstranìní ochranných prostøedkù (fólie, peèeti, otevøení obálky apod.) se kupující stává oprávnìným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenèní ujednání výrobce software.

5. Pøi použití zásilkové služby nebo veøejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného pøi pøepravì øídí pøepravním øádem pøepravce a pøíslušnými ustanoveními obèanského resp. obchodního zákoníku.

7. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných souèástí pro poèítaèe s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými souèástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkènost nebyla kupujícím výslovnì požadována v písemné objednávce.

8. Prodávající negarantuje plnou funkènost aplikaèního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvoøeny) pro objednaný operaèní systém. Za pøípadné problémy zpùsobené omezenou funkèností aplikací, které tuto podmínku nesplòují, nepøebírá prodávající žádnou zodpovìdnost.

9. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepøimìøeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou pøíruèkou, nebo poškozením úèinky pøepìtí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zaøízení nadmìrným mechanickým opotøebením nebo na opotøebení tiskového materiálu pøi jeho používání.

10. Záruka se nevztahuje na pøípady nefunkènosti pùvodního, výrobcem instalovaného software (tzv. OEM verze software) zpùsobené zásahem kupujícího nebo tøetí stranou do nastavení instalovaného software.

11. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotøebního materiálu, ani na pøípadné škody v dùsledku toho vzniklé.

12. Nárok na uplatnìní záruky zaniká také v následujících pøípadech:

a) ztrátou dodacího listu, ztrátou záruèního listu,

b) porušením ochranných èi záruèních peèetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,

c) mechanickým poškozením zboží,

d) elektrickým pøepìtím (viditelnì spálené souèástky nebo plošné spoje),

e) poškozením zboží pøi pøepravì (tyto škody je nutné øešit pøímo s dopravcem),

f) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kanceláøskému prostøedí,

g) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péèe o zboží,

h) pokud bylo zboží nebo jeho èást poškozeno poèítaèovým virem,

i) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální zpùsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotøebního materiálu,

j) zboží bylo poškozeno nadmìrným zatìžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

k) provedením nekvalifikovaného zásahu èi zmìnou parametrù,

l) zboží bylo poškozeno pøírodními živly.

13. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v dobì uzavírání smlouvy upozornìn nebo s pøihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavøena, musel vìdìt.

14. Prodávající neruèí za škody zpùsobené ztrátou dat vzniklé v dùsledku poruchy zaøízení pro ukládání dat. Zaøízení pro ukládání dat jsou zaøízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozoròuje tímto kupujícího na uvedenou skuteènost a doporuèuje provádìt systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zaøízení.

Zpùsob provedení reklamace

1. Reklamace zboží se uplatòují u prodávajícího není-li smluvnì stanoveno jinak nebo neøídí-li se reklamace pravidly uvedenými na originálním záruèním listì, dodaným pøímo výrobcem / distributorem výrobku pro ÈR.

2. Pokud je souèástí zboží originální záruèní list výrobce / distributora zboží specifikující reklamaèní podmínky a servisní partnery, probíhá reklamace zboží dle pravidel výrobce / distributora. Kupující se zavazuje jeho podmínky respektovat.

3. Pøi uplatnìní reklamace na zboží je kupující povinen dodat:

a) kompletní zboží vèetnì pùvodního pøíslušenství (manuály, diskety, kabely apod.).

b) doklad prokazující oprávnìnost reklamace

c) zprávu s jasným popisem závady

4. Oprávnìnost reklamace musí kupující doložit:

a) u zboží prodaného samostatnì: fakturou a dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) èíslem.

5. Z dùvodu nebezpeèí možného poškození zboží pøi pøepravì si prodávající vyhrazuje právo nepøijmout do reklamace zboží, které není zabaleno v originálním obalu (za originální obal lze považovat i pùvodní obal od identického druhu zboží). Pokud kupující není schopen dodat zboží v originálním obalu, musí kupující zabezpeèit aby zboží bylo øádnì a dobøe zabeleno a chránìno proti poškození.

6. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci pøepravní službou, musí být obal viditelnì oznaèen nápisem REKLAMACE – toto opatøení je nezbytné kvùli urychlení identifikace zásilky.

7. Nedodá-li kupující náležitosti a zboží v souladu s body 3, 4 a 5 „Zpùsob provedení reklamace“ vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout. V takovém pøípadì bude zboží vráceno zpìt kupujícímu obvyklou pøepravní službou na náklady a riziko kupujícího.

8. Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude pøijato a bude vráceno zpìt na náklady a riziko kupujícího.

9. Vyøízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím.

10. Zjistí-li servisní technik, že pøíèinou problémù není reklamovaný výrobek (napø. poèítaè), ale nekorektní instalace operaèního systému nebo dalšího software (ovladaèe, obslužné programy apod.), pøípadnì byla data poškozena nekorektním chováním nìjaké aplikace (napø. hry), bude kupujícímu úètována práce technika spojená s nápravou tohoto stavu.

11. Pøi reklamaci zboží, na které se vztahuje zákonná záruka, provede prodávající odstranìní vady formou opravy, pøípadnì výmìnou dílu nebo vadného zboží za bezvadné, s pùvodním zbožím plnì funkènì kompatibilní, stejných nebo lepších technických parametrù. Rozhodnutí o zpùsobu odstranìní vady je v pravomoci prodávajícího.

12. V pøípadì zboží vadného ihned po dodání, je-li reklamace uplatnìna do 3 dnù od dodání zboží,  vyøídí prodávající reklamaci výmìnou zboží za nové. Okamžitá výmìna zboží je podmínìna jeho fyzickým stavem na skladì.

13. Ve výjimeèných pøípadech, pokud to kapacity prodávajícího dovolí, lze po dobu opravy zapùjèit (proti finanèní záloze a za úplatu) za zboží v opravì náhradu.

14. V pøípadì, že nemùže prodávající provést opravu ani výmìnu zboží za jiné, uzavøe reklamaci vystavením dobropisu.

15. Servisní støedisko nebo prodávající po vyøízení reklamace vyzve kupujícího k odbìru zboží, pøípadnì zašle zboží zpìt obvyklou pøepravní službou na své náklady a riziko kupujícího.

Délka záruky

1. Konkrétní délka záruky je vždy stanovena na pøíslušném dodacím listì. Záruka se nevztahuje na zboží charakteru software, respektive instalace software, ani na závady zpùsobené nadmìrným opotøebením èi nesprávným užitím daného zboží.

2. Plnìní záruèní doby zaèíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruèní opravì.

3. V pøípadì výmìny zboží za nové, dostane zákazník doklad (reklamaèní výdejku), kde je uvedeno nové èíslo vymìnìného zboží a pøípadné další reklamace se uplatòují na základì pùvodního dodacího listu a této reklamaèní výdejky.

4. Na spotøební materiál (barvící pásky, tonery, tryskové hlavy, baterie apod.) je poskytována omezená záruka 6 mìsícù (pouze na funkèní závady), a to i když je materiál souèástí celku, na které je záruka delší.

Pozáruèní oprava na mechanická zaøízení

1. Prodávající poskytuje pozáruèní opravy na zboží u nìj zakoupené a je uvedeno v ceníku servisních služeb. Pokud není uvedeno jinak v záruèním listì, pak se øídí pozáruèní oprava pravidly servisních støediscích výrobce / distributora pro ÈR.

2. Kupující je povinen doložit k vadnému zboží objednávku na opravu spolu s jasným popisem vady.

3. Kupující doruèí osobnì nebo na vlastní náklady a riziko zboží, urèené k opravì, na adresu servisního støediska.

4. Servisní støedisko bude kupujícímu úètovat provedenou práci a výmìnu dílù na základì platného ceníku servisních služeb a ceníku dílù.

5. Servisní støedisko po vyøízení opravy vyzve kupujícího k odbìru zboží, pøípadnì zašle zpìt obvyklou pøepravní službou na náklady a riziko kupujícího.

 Ceník oprav

1. Veškeré právem uplatnìné záruèní opravy jsou zdarma.

2. V pøípadì neoprávnìné reklamace jsou kupujícímu úètovány veškeré náklady spojené s testováním a opravou zboží ve výši nejménì 900,- Kè + DPH.

3. U mimozáruèních oprav (pokud není uvedeno jinak) je úètována hodinová sazba ve výši 400,- Kè + DPH za každou zapoèatou pùlhodinu.

 

Závìreèná ustanovení

1. Tento Reklamaèní øád nabývá platnosti dne 1. èervence 2008

2. Prodávající si vyhrazuje právo na zmìny Reklamaèního øádu bez pøedchozího upozornìní.