Knihkupectví KNIHY.magic-shop.cz odborné knihy, naučné knihy

beletrie, učebnice, slovníky, knihy pro děti až seniory, knihy pro začátečníka i profesionála

KNIŽNÍ body

Hodnocení Knižní body a k èemu slouží

Nabízíme každému zákazníkovi zpùsob odmìny v podobì Knižní body. Knižní body dostane každý zákazník který u nás objedná zboží, øádnì zaplatí a odebere objednané zboží. Knižní body je bonusové ohodnocení vašeho nákupu které mùžete pøi dalším nákupu použít.

Použít knižní body lze následujícím zpùsobem:
- získané knižní body použít pøi platbì
- sbírat bonusové body a získat další výhodu pøi nakupování
- sbírat bonusové body a zároveò používat pøi platbì

Nechceme vnucovat a vykøikovat "...máme slevy, tohle si kup, to je levné...", protože to nemusí být zrovna to po èem toužíte. Chceme nabídnout pro své zákazníky odmìnu za VÁŠ nákup a být spravedlivý. Ceníme si každého zákaznika který u nás nakoupí. Ještì více si ceníme zákaznikù kteøí mají v nás dùvìru a nákup u nás opakují a rádi se vrací.

Kdo, jak, kdy mùže použít knižní body?

Bonusové body získá zákazník s vytvoøeným osobním úètem. Pro získání knižních bodù doporuèujeme registrovat se (vytvoøit osobní úèet). Pøi nákupu bez registrace není možné pøiøadit bonusové knižní body.

Registrovaný zákazník po pøihlášení ke svému úètu mùže kdykoliv zjístit stav bonusových bodù a pøehled své objednávky.

Další výhoda registrace:
Nemusíte znovu vypisovat své údaje pøi dalším nákupu.

Nákup bez registrace je pro jednorázové nákupy a zákazníky kteøí se nechtìjí registrovat a využvat bonusové knižní body. Pøehled bonusových bodù u probíhajícího nákupu bude zobrazen ale není možné této výhody využít do budoucna.

Zákazník mùže využít bonusových bodù v dalším nákupu za pøedpokladu že pøedchozí nákup byl uspìšnì dokonèen.

Pokud chcete využít už získané bonusové body k platbì v dalším nákupu, mùžete získané bonusové body jednorázovì využít a použít je k placení. Bonusové body se pøepoèítají na koruny, které se odeètou od nákupu. Platbu formou bonusových bodù lze uskuteènit u objednávky zboží v hodnotì nad 300,0Kè (zboží) bez dopravy. Cena dopravy se nezapoèítává do systému bonusových knižních bodù.

pøíklad:
do košíku si dáte knížky v hodnotì 500,0Kè a máte s pøedchozího nákupu ušetøené bonusové body. Bonusové body po pøepoèítají na peníze a mají hodnotu 30,0Kè. Rozhodnete se že danou èástku uplatníte pøi nákupu a od ceny zboží v hodnotì 500,0Kè bude odeètena èástka 30,Kè.

hodnota zboží v objednávce (košík)  -  pøepoèítané bonusové body = koneèná cena zboží
                    500,0                           -                         30,0             =           470,0


pøíklad:
Kde zvolit platbu pomocí bonusových bodùTi zákaznící kteøí chtìjí sbírat bonusové body pro získání cenových výhod (dlouhodobì) sbírají jen bonusové body. Neznamená to však že nemohou použít už nasbirané body pro platbu. Jakmile použijete nasbírané body pro platbu snížíte už nasbírané bonusové body. Mùže také dojít k úpravì cenových výhod z dùvodu spotøeby urèitého poètu bonusových bodù.

pøíklad
Máte nasbírané bonus body v hodnotì kdy jste zaøazen do cenové skupiny Støíbrný. Tím že použijete bonusové body pro nákup se mùže vaše cenové zaøazení zmìnit na Bronzový.

Získám bonus body ikdyž je použiji v nákupu?
ANO. Za každý nákup získáte bonusové body i v pøípadì že jste použil(a) bonusové body pro nákup.

Kdy se bonusové body nepøidìlují?
Bonusové body se nepøidìlují pøi stornování objednávky, zrušení objednávky a pøi objednávce bez registrace. Dále se bonusové body nepøidìlují za druh dopravy (Bonusové body se pøidìlují jen za hodnotu zboží).

Pøehledy kde zjístite poèty bonusových knižních bodù
V detailu zvoleného zboží pod cenou knížky je uvedeno kolik bonus bodù mùžete získat pøi nákupu této knížky na kterou se zrovna díváte.

pøíklad:
Kde zjistíte kolik bodù mžete získat za danou knihu

Pøehled knižních bodù vašeho nákupu v pøehledu košíkpøíklad:
Pøehled nákupní košík a knižních bodù


Pøehled knižních bodù v èásti objednávky "informace o platbì". Zde máte pøehled o adrese, cenách a zpùsobu platby.


pøíklad:
Pøehled nákupní košík a knižních bodùpøíklad:
Pøehled objednávky a knižních bodù