Knihkupectví KNIHY.magic-shop.cz odborné knihy, naučné knihy

beletrie, učebnice, slovníky, knihy pro děti až seniory, knihy pro začátečníka i profesionála

Èeská pošta - balík na poštu

Balík Na poštu je služba Èeské pošty, která Vám pøináší možnost, zvolit si poboèku, na které bude Vaše zásilka pøipravena k vyzvednutí již následující pracovní den po podání. Více o samotné službì a zpùsobu dopravy rozepsáno viz níže.


Pøi volbì dopravy a to Èeská pošta - balík na poštu je potøeba vyhledat a zvolit poštu na které si vyzvednete objednané a námi zaslané zboží.

Jak si vybrat a zvolit poštu?

Na stránce výbìru dopravy zadejte do patøièných vyhledávacích okének název obce/mìsta nebo pøímo PSÈ pošty, na které si pøejete zásilku vyzvednout. Kliknìte na VYHLEDAT. Následnì se Vám ukáže výpis adres a zvolenou poštu nezapomeòte oznaèit puntikem vpravo (který se nachází na stejném øádku výpisu adresy pošty), tím vybetere a zvolíte poštu. Po takto zvoleném výbìru vaší pošty kde si budete vyzvedávat zásilku mùžete pokraèovat kliknutím na zelené tlaèítko POKRAÈOVAT V OBJEDNÁNÍ.

POZOR UPOZORNÌNÍ: Vaše PSÈ domù nemusí souhlasit s PSÈ ukládací pošty, na které si obvykle vyzvedáváte poštu (hlavnì u velkých mìst). Pokud si nejste jisti tak vyhledávejte poštu dle obce/mìsta.